Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

sídlo:        AUTOOMEGA, s.r.o.

                Struhy 1413

                023 02 Krásno nad Kysucou

    IČO: 36699578   IČDPH: SK2022276421

Postup pri uplatňovaní reklamácie

Ak ste registrovaný v našom eshope, stačí rozkliknúť tlačidlo reklamácie pri ostatných osobných priečinkoch, ktoré sa zobrazujú až po správnom prihlásení. Následne vyplniť predpripravený reklamačný formulár (adresné údaje sa doplnia automaticky z vašej registrácie). Po odoslaní reklamácie sa automaticky reklamačný protokol zapíše do nášho systému a vy máte možnosť si ho pozrieť medzi vašimi reklamáciami. Máte možnosť do neho doplniť dátum odoslania, vytlačiť ho a poslať s reklamovaným produktom, alebo počkať na naše vyjadrenie, prípadne radu ako závadu odstrániť a potom postupovať podľa našich pokynov, ktoré sa zobrazia v zadanej reklamácii (môže ísť o vysvetlenie správneho používania produktu, dohodnutie ako zaslať reklamovaný produkt alebo iný postup riešenia reklamácie). Je to najjednoduchší spôsob zaevidovania reklamácie s možnosťou sledovania postupu riešenia reklamácie a histórie všetkých reklamácii. Ak vám takýto postup nevyhovuje môžete si vytlačiť reklamačný protokol na konci tohto textu, vyplniť ho a zaslať spolu s reklamovaným produktom k nám.

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
Pred prvým použitím výrobku je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu tovaru a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru predajcom, resp. prepravcom kupujúcemu. Zároveň je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil. Ak tovar vykazuje zjavné chyby pri predaji, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru alebo výmenu tovaru.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke svojho elektronického obchodu, bol prilože a kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru / služby zakúpeného(nej) u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Článok II
 

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne, elektronicky, poštou alebo inou prepravou v mieste spoločnosti Autoomega, s.r.o., so sídlom Struhy 1413, 023 02  Krásno nad Kysucou. Pri inom ako osobnom doručení musí zásielka obsahovať podrobný popis závady, kompletne vyplnený záručný list, číslo, prípadne kópiu nákupného dokladu a zoznam zasielaných súčastí.

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Kupujúci, ktorý reklamuje tovar, je povinný tovar reklamovať čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) sa vyžaduje doklad o zakúpení (pokladničný blok), prípadne faktúra a záručný list, ak bol vydaný /najmä, ak sa vyžaduje odborná montáž/. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil, okrem prípadu, že sa sa  vyžaduje odborná montáž. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste. V prípade, že sa u predávaného tovaru vyžaduje odborná montáž, ktorá sa zaznamenáva na záručný list, tento záručný list sa vyžaduje pri reklamácii..


Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

 • spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
 • reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutie doby trvanlivosti tovaru
 • sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebovania tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.
 • spojené s porušením ochrannej plomby na tovare.
 • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.
Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie.

Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti AUTOOMEGA, s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť AUTOOMEGA, s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.
Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležistosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

 • na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),
 • aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr.  na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),
 • aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

 • po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),
 • v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže predajca vec predať,
 • v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesiacov; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,
 • v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože AUTOOMEGA, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať. Vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, vyplatenie časti sumy, za ktorú sa vec predala,
 • poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

Článok V


Práva spotrebiteľa

Rozlišujú sa vady odstrániteľné s neodstrániteľné:

§ 622 OZ

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia vady (opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
Predávajúci môže vždy  namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

Ak je vada odstraniteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

§ 623 OZ

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok VI

Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby a boli spôsobené materiálovou alebo konštrukčnou chybou. Tieto závady budú odstránené prostredníctvom predajne alebo montážneho strediska, kde ste výrobok zakúpili. Záručná oprava sa uskutoční po predložení čitateľne a riadne vyplneného záručného listu spolu s reklamovaným výrobkom dodaným v pôvodných obaloch vrátane príslušenstva a dokumentácie spolu s podrobným popisom závady!
Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. Prípadná záručná reklamácia sa vždy uplatňuje prostredníctvom autorizovaného montážneho strediska, ktoré zariadenie namontovalo. V prípade že výrobok si odbornú montáž nevyžadoval, reklamáciu si zákazník uplatňuje priamo u predajcu.
Ak si zariadenie vyžaduje odbornú montáž v autorizovanom stredisku, dostane zákazník spolu s tovarom po vyžiadaní aj adresu montážneho strediska v čo najbližšom okolí, kde si môže zariadenie nechať namontovať. Montážne stredisko potom potvrdí záručný list.
Zákazník má právo vrátiť nepoškodený a nepoužívaný tovar v originálnom balení do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.
 

Oprava sa vykoná:

Reklamovaný výrobok sa otestuje a posúdi, či sa jedná o záručnú alebo mimozáručnú opravu. V prípade záručnej závady bude výrobok opravený alebo vymenený na náklady firmy AUTOOMEGA, prípadne servisného strediska daného výrobku maximálne do 30 dní odo dňa doručenia. Ak závada nebude spĺňať podmienky záruky, oprava sa vykoná na náklady odberateľa. Cena opravy bude pred započatím opravy oznámená a odsúhlasená s odberateľom.

Bezplatná záručná oprava zaniká ak:

 • je poškodená plomba alebo výrobné číslo na výrobku,
 • výrobok nebol inštalovaný v odbornom montážnom stredisku na to určenom alebo v rozpore s návodom na použitie,
 • závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (aj pri zásahu neautorizovaným servisom),
 • závada vznikla vonkajšími vplyvmi (znečistenie, voda, oheň, búrka, prepätie siete..),
 • výrobok bol mechanický poškodený,
 • výrobok bol použitý na iné účely ako je určený,
 • sa jedná o bežnú údržbu (inštalácia, programovanie, nastavovanie, čistenie...),
 • výrobok bol používaný iným spôsobom ako podľa návodu na obsluhu alebo poučením pri nákupe.
   

Záruka sa nevzťahuje na :

 • následné škody vzniknuté poruchou dodávaného výrobku
 • poškodenie výrobku počas montáže
 • na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo u ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená musel vedieť.

Predávajúci nezodpovedá za dáta uložené v zariadeniach a nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré nastali kupujúcemu následkom poruchy a jej odstránenia. Zálohovanie dát je v plnej miere zodpovednosťou kupujúceho, resp. zákazníka. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za pamäťové karty, ktoré zákazník nechal v zariadení poslanom na reklamáciu.

Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave. Preto je dôležité pri preberaní tovaru dôkladne si skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Prepravné náklady nie sú predmetom záruky. Firma AUTOOMEGA zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky. Na batérie, spotrebný tovar, obal alebo iné časti opotrebené bežným používaním sa vzťahuje skrátená záručná lehota. Právo na výmenu vzniká, ak podľa písomného vyjadrenia autorizovaného servisného strediska ide o závadu neodstrániteľnú, príp. odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave alebo väčší počet závad, výrobok riadne používať.

Článok VII


Reklamácia použitého a vadného tovaru

Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar. V prípade predaja tovaru na komisionálnu zmluvu, platí záruka a postup reklamácie vyznačeného na komisionálnej zmluve, s ktorou je zákazník riadne oboznámený.

Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia

so sídlom: Prievozská 32,  827 99 Bratislava 215

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:

Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina 1

V Krásne nad Kysucou dňa 30.05.2018